خمیردندان

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Extra Fresh

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Gentle Clean

خمیر دندان اورال بی سری Gum and Enamel Repair مدل Original

خمیر دندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Healthy Fresh

خمیر دندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Sensitive + Gentle Whitening

خمیردندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Stages ( ویژه ی کودکان )

خمیردندان اورال بی سری Pro-Expert مدل Whitening (سفید کننده)

خمیر دندان اورال بی سری Complete مدل Extra Fresh

خمیر دندان اورال بی سری Professional مدل Enamel Regeneration ( احیاء کننده ی مینای دندان)

خمیر دندان سفید کننده ی اورال بی (Oral-B Complete Extra White toothpaste)